Ymuno â'n rhestr postio

Polisi Preifatrwydd Oriel y Genhadaeth

Mae’r Polisi Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut mae’ch gwybodaeth bersonol yn cael ei chasglu, ei defnyddio a’i rhannu pan fyddwch yn ymweld âgwefan Oriel y Genhadaeth www.missiongallery.co.ukneu’n prynu rhywbeth oddi ar www.missionshop.co.uk (y ddwy yn cael eu hadnabod fel y “Wefan”).

 

Yr Wybodaeth Bersonol Rydym Yn Ei Chasglu

Pan fyddwch yn ymweld â’r Wefan, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig am eich dyfais, gan gynnwys gwybodaeth am eich gwe-borwr, cyfeiriad IP, parth amser a rhai o’r cwcis sydd wedi’u gosod ar eich dyfais. Ar ben hynny, wrth i chi bori’r Wefan, rydym yn casglu gwybodaeth am y gwe-dudalennau neu gynhyrchion unigol y byddwch yn edrych arnynt, pa wefannau neu dermau chwilio a’ch cyfeiriodd at y Wefan a gwybodaeth am sut rydych yn rhyngweithio â’r Wefan. Rydym yn cyfeirio at yr wybodaeth yma a gesglir yn awtomatig fel “Gwybodaeth am Ddyfeisiau”.

Rydym yn casglu Gwybodaeth am Ddyfeisiau gan ddefnyddio’r technolegau canlynol:

“Cwcis” yw ffeiliau data a osodir ar eich dyfais neu gyfrifiadur ac yn aml maent yn cynnwys dyfais adnabod unigryw a dienw. Am fwy o wybodaeth am gwcis a sut i’w hanablu, ewch at 

 

Mae “Ffeiliau log” yn olrhain y camau a gymerir ar y Wefan gan gasglu data gan gynnwys eich cyfeiriad IP, math o borwr, darparydd gwasanaeth y Rhyngrwyd, tudalennau cyfeirio/gadael a stampiau dyddiad/amser. 

Ffeiliau electronig  yw “gwe-begynau,” “tagiau,” a “phicselau” a ddefnyddir i gofnodi gwybodaeth am sut rydych yn pori’r Wefan.

Ar ben hynny, pan fyddwch yn prynu rhywbeth neu’n ceisio prynu rhywbeth drwy’r Wefan, byddwn yn casglu gwybodaeth benodol gynnoch chi, gan gynnwys eich enw, cyfeiriad bilio, cyfeiriad danfon, gwybodaeth dalu (gan gynnwys rhifau cardiau debyd a chredyd), cyfeiriad e-bost a rhif ffôn. Cyfeiriwn at yr wybodaeth yma fel “Gwybodaeth Archebu.”

Pan fyddwn ni’n sôn am “Wybodaeth Bersonol” yn y Polisi Preifatrwydd hwn, rydym yn sôn am Wybodaeth am Ddyfeisiau yn ogystal âGwybodaeth Archebu.

 

Sut Rydym Yn Defnyddio’ch Gwybodaeth Bersonol?

Defnyddir yr Wybodaeth Archebu yr ydym yn ei chasglu’n gyffredinol i gyflawni unrhyw archebion a wneir drwy’r Wefan (gan gynnwys prosesu’ch gwybodaeth dalu, trefnu anfon y nwyddau a darparu anfonebau a/neu gadarnhad archebion i chi). Ar ben hynny, rydym yn defnyddio’r Wybodaeth Archebu yma i:

Gyfathrebu âchi;

Sgrinio ein harchebion am unrhyw risg neu dwyll posibl; a

Phan fydd yn unol â’r dewisiadau yr ydych wedi’u rhannu âni, ddarparu gwybodaeth neu hysbysebion i chi sy’n gysylltiedig â’n cynhyrchion neu wasanaethau.

Defnyddir yr Wybodaeth am Ddyfeisiau yr ydym yn ei chasglu i’n helpu i sgrinio am unrhyw risg a thwyll bosibl (yn benodol, eich cyfeiriad IP) ac yn fwy cyffredinol i wella a chael y gorau o’n Gwefan (er enghraifft, drwy gynhyrchu dadansoddeg ynglŷn âsut mae ein cwsmeriaid yn pori ac yn rhyngweithio â’r Wefan ynghyd ag asesu llwyddiant ein hymgyrchoedd marchnata a hysbysebu).

 

Rhannu’ch Gwybodaeth Bersonol

Rydym yn rhannu’ch Gwybodaeth Bersonol âthrydydd partïon i’n helpu i’w defnyddio, fel a ddisgrifir uchod. Er enghraifft, rydym yn defnyddio Shopify i bweru ein storfa ar-lein – gallwch ddarllen mwy am sut mae Shopify yn defnyddio’ch Gwybodaeth Bersonol yma.:  

 

Rydym hefyd yn defnyddio Google Analytics i’n helpu i ddeall sut mae ein cwsmeriaid yn defnyddio’r Wefan.

Gallwch ddarllen mwy am sut mae Google yn defnyddio’ch Gwybodaeth Bersonol yma: 

 

Gallwch hefyd optio allan o Google Analytics yma:  

 

Yn olaf, efallai y byddwn yn rhannu’ch Gwybodaeth Bersonol i gydymffurfio âchyfreithiau a rheoliadau perthnasol, i ymateb i subpoena, gwarant chwilio neu gais cyfreithlon arall am wybodaeth a dderbynnir gennym neu i ddiogelu ein hawliau fel arall.

 

Hysbysebu Ymddygiadol

Fel a ddisgrifir uchod, rydym yn defnyddio’ch Gwybodaeth Bersonol i ddarparu i chi hysbysebion wedi’u targedu neu ohebiaeth farchnata a all fod o ddiddordeb i chi yn ein tyb ni. Am fwy o wybodaeth am sut mae hysbysebu wedi’i dargedu’n gweithio, gallwch ymweld â thudalen addysgol Menter Hysbysebu’r Rhwydwaith (“NAT”) ar: 

 

Gallwch optio allan o hysbysebu wedi’i dargedu drwy:

 

Ar ben hynny, gallwch optio allan o rai o’r gwasanaethau hyn drwy ymweld âphorth optio allan y Gynghrair Hysbysebu Digidol ar:  

 

Peidiwchâthracio

Dylid nodi na fyddwn yn newid arferion casglu a defnyddio data ein Gwefan pan welwn signal Peidiwch âThracio gan eich porwr.

 

Eich Hawliau

Os mai preswylydd Ewropeaidd ydych chi, mae gynnoch chi’r hawl i gyrchu’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei dal amdanoch a gofyn bod eich gwybodaeth bersonol yn cael ei chywiro, ei diweddaru neu’i dileu. Os hoffech arfer yr hawl yma, cysylltwch âni drwy’r wybodaeth gyswllt isod. Ar ben hynny, os mai preswylydd Ewropeaidd ydych chi, nodwn ein bod yn prosesu’ch gwybodaeth er mwyn cyflawni contractau a all fod gyda ni âchi (er enghraifft, os ydych yn gwneud archeb drwy’r Wefan), neu fel arall i fynd ar ôl ein buddiannau busnes cyfreithlon a restrir isod. Hefyd, dylid nodi y bydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo y tu allan i Ewrop, gan gynnwys Canada a’r Unol Daleithiau.

 

Cadw Data

Pan fyddwch yn gosod archeb, tanysgrifio i’n rhestrau post, cwblhau ffurflen aelodaeth / cyfeillgarwch / adborth neu’n derbyn y defnydd o gwcis wrth ddefnyddio ein gwefan, byddwn yn cadw’ch gwybodaeth ar gyfer ein cofnodion oni bai a nes i chi ofyn i ni ddileu’r wybodaeth yma. Unwaith i’r wybodaeth gael ei symud o’n cofnodion gallai gael ei storio am hyd at ddeuddeg mis yn ein harchif.

 

Pa ddata personol yr ydym yn eu casglu amdanoch chi?

Pan fyddwch yn prynu rhywbeth gynnon ni neu pan fyddwch yn gosod archeb am ein gwasanaethau megis aelodaeth o’r Cyfeillion,gweithdai neu nwyddau o’r siop, rydym yn casglu data personol megis enw, cyfeiriad post, rhif ffôn a chyfeiriad e-bost. Delir manylion rhifau cardiau talu ar weinydd diogel. Rydym hefyd yn casglu data personol pan fyddwch yn cwblhau arolygon cwsmeriaid yn wirfoddol, yn darparu adborth, yn archebu lle mewn gweithdai a digwyddiadau di-dâl ac yn cymryd rhan mewn cystadlaethau. Cesglir gwybodaeth am ddefnydd o’r Wefan drwy ddefnyddio cwcis.

 

Sut byddwn ni’n defnyddio’r data personol amdanoch chi?

Rydym yn casglu data personol amdanoch i brosesu unrhyw archeb a wneir gynnoch chi, i’ch galluogi i ddefnyddio gwasanaethau Oriel y Genhadaeth ac i roi gwybod i chi a oes unrhyw newidiadau i’n digwyddiadau neu wasanaethau (er enghraifft, newid yn yr amser dechrau neu’n achlysurol iawn ynglŷn âchanslo). 

Byddwn hefyd yn casglu data personol amdanoch, os ydych yn cytuno, fel y gallwn eich e-bostio am ddigwyddiadau a gwasanaethau eraill Oriel y Genhadaeth yr ydym o’r farn y gall fod o ddiddordeb i chi. Ni fyddwn yn gwneud hyn ond os ydych wedi rhoi’ch caniatâd pan ofynnir i chi wrth y man cyswllt ar y cychwyn. 

Mewn cysylltiad âdata personol a roddir yn wirfoddol drwy arolygon cwsmeriaid a ffurflenni  adborth, defnyddir y data yma’n sail i gynlluniau rhaglenni yn y dyfodol ac i wella gwasanaethau ac yn achlysurol fe’u rhennir ârhanddeiliaid ac weithiau mae eu hangen fel amod gan gyllidwyr. Yn yr achosion hyn, dienw yw’r holl ddata, heb unrhyw ddata y gellir eu hadnabod yn cael eu pasio ymlaen. At ddibenion cystadlaethau, cesglir data personol i’r pwrpas penodol hwnnw a’u dileu ar ôl gorffen. Os ydych hefyd yn cytuno, byddwn yn defnyddio’ch data personol i roi gwybod i chi am ein gweithgareddau codi arian a gweithgareddau dethol y mae Oriel y Genhadaeth yn ymwneud ânhw.

Ni fyddwn byth yn rhannu’ch data personol âchwmnïau allanol heblaw am y rheini a ddetholir i brosesu manylion ein cwsmeriaid at ddibenion trafodiadau megis Shopify (siop ar-lein), Eventbrite (system archebu ar gyfer digwyddiadau) a Xero (meddalwedd gyfrifyddu ar-lein). Rydym wedi rhoi yn eu lle drefniadau dan gontract gyda’r sefydliadau hyn er mwyn sicrhau bod eich data’n ddiogel ac yn cael eu gwarchod drwy’r adeg. Dylid gwneud ceisiadau i wybodaeth gael ei symud o’r systemau hyn yn uniongyrchol i Oriel y Genhadaeth.

 

Defnyddwyr Dan Oed

Ni fwriedir Siop Oriel y Genhadaeth ar gyfer defnyddwyr o dan 16 oed. Mae gwefan Oriel y  Genhadaeth wedi’i bwriadu at ddefnydd pob unigolyn.

 

Newidiadau

Efallai y byddwn yn diweddaru’r polisi preifatrwydd yma o bryd i’w gilydd er mwyn adlewyrchu, er enghraifft, newidiadau i’n harferion neu am resymau gweithredol, cyfreithiol neu reoleiddiol eraill.

 

Cysylltuâni

Am fwy o wybodaeth am ein harferion preifatrwydd, os oes gynnoch chi unrhyw gwestiynau, neu os hoffech wneud cwyn, cysylltwch âni drwy e-bost ar info@missiongallery.co.uk neu drwy’r post gan ddefnyddio’r manylion a geir isod:

Oriel y Genhadaeth, Gloucester Place, Yr Ardal Forol, Abertawe, SA1 1TY 01792 652016

Criw Celf West

Criw Celf WestArddangosfeydd

15 Mehefin - 03 Awst 2019

Mwy
Sioe Graddedigion

Sioe GraddedigionArddangosfeydd

17 Awst - 07 Medi 2019

Mwy
Traces

TracesKate Haywood

21 Medi - 09 Tachwedd 2019

Mwy