Ymuno â'n rhestr postio

Polisi Ymwelwyr 2021

Croeso nôl!

Ein blaenoriaeth yw’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel. Rydyn ni wedi bod wrthi’n ddyfal yn paratoi’r gofod i sicrhau y bydd Oriel Mission yn ddiogel o ran Covid-19 ac rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau ac asesiadau risg yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r DU. 

Wrth ymweld â ni ar ôl i ni ailagor, byddwch yn sylwi ar nifer o newidiadau.


Amserau Agor:


Diweddariad

Bydd Oriel Mission yn ail agor ar ddydd Gwener 11 Mehefin 2021. Rydym ni'n edrych 'mlaen i'ch croesawu chi nol.

Ein horiau agor newydd yw dydd Mercher – Sadwrn 11yb – 4yp. Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r rhain yn cael eu postio ar ein gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 

Insta: @missiongalleryswansea 

Facebook: @mission.gallery

Twitter: @MissionGalleryBeth sydd yn ei le i helpu i ddiogelu ymwelwyr?


Gofynnwn i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb yn yr oriel, i’ch amddiffyn chi ac ein staff, mae hwn yn orfodol o 14 Medi 2020.

 

Niferoedd ymwelwyr cyfyngedig: 6 ymwelydd yn yr adeilad ar unrhyw adeg.

Caiff tri ymwelydd fod yn y siop ar unrhyw adeg.

Caiff tri ymwelydd fod yn yr oriel ar unrhyw adeg.

Dim ond yn swigen gymdeithasol o fewn yr oriel ar un adeg (hyd at 6 o bobl).

 

Mannau diheintio dwylo. Gofynnwn i ymwelwyr ddefnyddio’r rhain.


System unffordd drwy’r oriel.


Marcwyr pellter 2m yn y siop.


Trefniadau glanhau trylwyr. A wnewch chi ein helpu drwy beidio â thrafod eitemau â llaw yn y siop, oni bai’ch bod yn bwriadu eu prynu. Darperir menig tafladwy i’r rheini sydd eisiau edrych yn fanwl ar eitemau. Cedwir unrhyw eitemau sy’n cael eu trafod â llaw mewn cwarantin am 72 o oriau. Mae hyn hefyd yn berthnasol i eitemau sy’n cael eu dychwelyd.


Taliadau digyffwrdd a chardiau credyd yn unig.


Rydyn ni wedi gosod tariannau plastig newydd wrth y dderbynfa/man gwerthu.


Mae gofyn i ni gofnodi manylion cyswllt pob ymwelydd fel rhan o’r drefn ‘Profi, Olrhain, Diogelu’. Cymerir manylion ar adeg yr ymweliad neu wrth archebu ar-lein. Byddwn yn cadw’r rhain a’u dileu wedyn yn unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.


Er mwyn osgoi cynulliadau mawr o bobl, ni fydd unrhyw weithdai neu ddigwyddiadau yn Oriel Mission oni hysbysir fel arall. Bydd system archebu yn ei lle ar gyfer dyddiau agor arddangosfeydd – gofynnir i ymwelwyr sydd heb archebu slot giwio nes iddynt allu mynd i mewn i’r oriel yn ddiogel.


Sut ydw i’n ymweld?


Bydd system archebu yn ei lle ar gyfer agor arddangosfeydd a dyddiau penodol.

 

Caiff 6 ymwelydd fod yn yr adeilad ar unrhyw adeg: tri ymwelydd yn y siop ar unrhyw adeg a thri ymwelydd yn yr oriel. Dim ond un aelwyd neu swigen gymdeithasol o fewn yr oriel ar unrhyw adeg.

 

Arhoswch wrth fynedfa’r oriel cyn dod i mewn. Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, rydyn ni wedi cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy’n cael dod i’r adeilad. Bydd ein staff yn gadael i chi ddod i mewn cyn gynted ag y mae’n ddiogel gwneud hynny.

 

Rhaid gwisgo gorchudd wyneb cyn dod i mewn a thrwy gydol eich ymweliad.

 

Wrth ddod i mewn defnyddiwch yr hylif diheintio dwylo a ddarperir.

 

Mewnbynnwch eich manylion ar gyfer olrhain cysylltiadau i’r cardiau gwybodaeth a ddarperir.

 

A fydd y toiledau’n agored?


Er diogelwch ein staff a’n hymwelwyr, bydd y toiledau’n aros ynghau i’r cyhoedd.

 

A fydd taliadau arian parod yn cael eu derbyn?


Dim ond taliadau cerdyn y bydd Oriel Mission yn eu derbyn bellach, digyffwrdd lle bo’n bosibl. Bydd y peiriant cardiau’n cael ei lanhau bob tro ar ôl cael ei ddefnyddio.


Beth os nad ydw i’n teimlo’n dda?


Os ydych chi neu rywun rydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag e’n ddiweddar yn dangos symptomau o COVID-19, dylech ohirio’ch ymweliad â’r oriel.


Beth os oes cyfnod clo newydd?


Os bydd gofyn i ni gau eto oherwydd cyfnod clo newydd, efallai y bydd yn rhaid i ni gau ar fyr rybudd. Os ydych yn bwriadu teithio o ardal lle mae cyfnod clo newydd mewn grym, peidiwch ag ymweld â ni – gallwch ad-drefnu eich ymweliad erbyn dyddiad diweddarach.

rydym i gyd yn fregus / we are all fragile

rydym i gyd yn fregus / we are all fragileChris Bird-Jones

11 Mehefin - 03 Gorffennaf 2021

Mwy
Cekca Het: Trans Panic

Cekca Het: Trans PanicRhiannon Lowe

16 Gorffennaf - 28 Awst 2021

Mwy