Ymuno â'n rhestr postio

Polisi Ymwelwyr 2021 Oriel Mission


Mae’n bleser gennym gyhoeddi bydd Oriel Mission ar agor i’r cyhoedd o 11 Mehefin. Mi fydd hi’n fendigedig eich croesawu chi nol.

Ein blaenoriaeth yw’ch cadw chi a’n staff yn ddiogel. Rydyn ni wedi bod wrthi’n ddyfal yn paratoi’r gofod i sicrhau y bydd Oriel Mission yn ddiogel o ran Covid-19. Rydyn ni wedi diweddaru ein polisïau ac asesiadau risg yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a’r DU. Yn unol â chanllawiau’r llywodraeth ac i sicrhau nad oes yna dorf o bobl, byddwn yn cyfyngu’r niferoedd o bobl gall ymweld â’r oriel ar un tro.


Amserau Agor:

Ein horiau agor yw dyddiau Mercher – Sadwrn 11yb – 4yp. 

Bydd unrhyw ddiweddariadau i’r rhain yn cael eu postio ar ein gwefan a chyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 


Insta: @missiongalleryswansea 

Facebook: @mission.gallery

Twitter: @MissionGalleryDiogelu chi a’n hymwelwyr

  • Gofynnwn i ymwelwyr wisgo gorchudd wyneb wrth ymweld â ni, i’ch amddiffyn chi ac ein staff. Mae hwn yn orfodol, heblaw bod gennych chi eithriad, ar hyn o bryd. Ewch i wefan Llywodraeth Cymru yma am fwy o wybodaeth

  • Defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd wedi ei leoli o fewn mynediad yr oriel

  • Mae gofyn i ni gofnodi manylion cyswllt pob ymwelydd fel rhan o’r drefn ‘Profi, Olrhain, Diogelu’. Cwblhewch gerdyn gwybodaeth, sydd i’w darganfod ar fwrdd y diheintydd dwylo o fewn mynediad yr oriel, gyda’ch manylion . Byddwn yn cadw’r rhain a’u dileu wedyn yn unol â chanllawiau Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth.

  • Cadwch bellter cymdeithasol o 2m o ymwelwyr eraill a staff 

  • Caiff 3 ymwelydd fod yn y siop ar unrhyw adeg

  • Caiff 4 ymwelydd fod yn y lle arddangos ar unrhyw adeg

  • Cadwch o fewn eich grŵp aelwyd neu swigen gymdeithasol

  • Mae gennym ni drefniadau glanhau trylwyr. A wnewch chi ein helpu drwy beidio â thrafod eitemau â llaw yn y siop, oni bai’ch bod yn bwriadu eu prynu. Darperir menig tafladwy i’r rheini sydd eisiau edrych yn fanwl ar eitemau. Cedwir unrhyw eitemau sy’n cael eu trafod â llaw mewn cwarantin am 72 o oriau, mae hyn hefyd yn berthnasol i eitemau sy’n cael eu dychwelyd.


Sut i ymweld yn ddiogel

Bydd system archebu yn ei lle ar gyfer agoriad arddangosfeydd a dyddiau penodol. Gallwch fwcio’ch lle drwy glicio yma. Bydd gofyn i ymwelwyr sydd heb fwcio o flaen llaw giwio tu allan tan eu bod yn gallu cael mynediad diogel.

Rhaid gwisgo gorchudd gwyneb (heblaw bod gennych chi eithriad) trwy gydol eich ymweliad.

Er mwyn cadw pellter cymdeithasol, rydyn ni wedi cyfyngu ar nifer yr ymwelwyr sy’n cael dod i’r adeilad. Bydd ein staff yn gadael i chi wybod os oes lle i chi ddod mewn neu os fydd rhaid i chi aros am gyfnod byr tu allan.

Ar ddod i mewn i’r oriel defnyddiwch y diheintydd dwylo sydd ar gael a chwblhewch y cardiau Olrhain Cyswllt a ddarperir.


Prynu eitemau o’r siop neu’r oriel

Dim ond taliadau cerdyn gall Oriel Mission eu derbyn bellach, digyffwrdd lle bo’n bosibl. Bydd y peiriant cardiau’n cael ei lanhau bob tro ar ôl cael ei ddefnyddio. Nid ydym yn gallu cymryd taliadau arian parod. Mae gennym ni sgrin diogelwch plastig ar y dderbynfa / desg flaen. 


Teimlo’n dost

Os ydych chi neu rywun rydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag e’n ddiweddar yn dangos symptomau o COVID-19, dylech ohirio’ch ymweliad â’r oriel.


Cyfnod clo newydd

Os bydd gofyn i ni gau eto oherwydd cyfnod clo newydd, efallai y bydd yn rhaid i ni gau ar fyr rybudd. Peidiwch deithio o ardal lle mae cyfnod clo newydd mewn grym i ymweld â ni.Diolch am eich dealltwriaeth a’ch cydweithrediad.

Cekca Het: Trans Panic

Cekca Het: Trans PanicRhiannon Lowe

16 Gorffennaf - 28 Awst 2021

Mwy