Ymuno â'n rhestr postio

Gwneuthurwr mewn Ffocws

  • Header image

Siop 'Pop-up'Gwneuthurwr mewn Ffocws

13 Tachwedd - 11 Ionawr 2020

Grŵp o raddedigion dylunio ydyn ni sydd wedi astudio mewn gwahanol arbenigeddau ac sy’n gysylltiedig drwy ein diddordeb ysol mewn patrymau arwynebau. Fel dylunwyr, criw amrywiol iawn ydyn ni sy’n defnyddio gwahanol dechnegau ac adnoddau i greu ein cynnyrch terfynol. Mae naws tecstilau’n rhedeg yn gryf drwy ein gwaith a’n prosesau dylunio, gan ein cysylltu â’n gilydd.

Rydyn ni wedi dod ynghyd fel grŵp creadigol i helpu a dylanwadu ar ein gilydd a sbarduno ein gilydd tuag at brosiectau newydd. 

Mae harddwch natur yn thema y cyffyrddir â hi yn ein holl waith, yn bennaf oherwydd yr ardal lle’r ydyn ni’n byw sydd mor agos i’r arfordir a Phenrhyn Gŵyr ac sy’n rhoi syrpréis bach braf i ni o hyd gyda’i harddwch naturiol, gan siapio ein ffordd o feddwl drwy’r amser.

Melissa Payne 

Artist-gwneuthurydd ydw i, sy’n arbenigo ar gyfryngau cymysg (enamel, prennau, gwydr a cherameg). Peth cyffrous iawn i mi yw bod yn rhan o’r Gwneuthurydd mewn Ffocws yma yn Oriel Mission a chael cyfle i ddatblygu darnau newydd. A finnau wedi fy magu yng nghyffiniau Bae’r Tri Chlogwyn ym Mro Gŵyr, ardal o harddwch naturiol eithriadol, ger y môr a’i marina hyfryd a’r arfordir amrywiol, dw i’n tueddu i gymysgu tirluniau â dyfrffyrdd.

Carly Wilshere-Butler

Ceir cysylltiad hanfodol rhyngddon ni a’r byd natur sydd o’n cwmpas ac mae gwir angen ein hempathi ag ef. Mae cadwraeth yn faes sy’n bwysig iawn i mi ac yn aml yn porthi fy ngwaith yn enwedig trafferthion y peillwyr. Ar brosiectau diweddar, dw i wedi cydweithio’n agos â gwyddonydd o fferm bryfetach Dr Beynon a’r Ardd Fotaneg Genedlaethol. Fy ngwaith yw ymchwilio i sut gall llais bach a thawel gyfrannu rhywbeth o bwys i gymdeithas sy’n rhoi gwerth ar sgwrs rodresgar.

Yn ddi-os, mae fy ngwaith dylunio’n deillio o brosesau ffotograffig amgen yn yr ystafell dywyll. Tynnir y cynnwys o harddwch di-glod natur a’r ffordd dw i’n cael fy nghyfareddu gan bethau brau a byrhoedlog. Dw i’n ceisio eu cofnodi neu’u rhewi cyn iddynt bylu. Mi fydda i’n defnyddio amrywiaeth o dechnegau a deunyddiau gan gynnwys gwydr, metel ac enamel. Yn ddiweddar, dw i wedi bod yn arbrofi gyda chreu darnau sy’n amlsynnwyr ac sy’n dal sain a chyffyrddiad yn ogystal â bod yn ysgogol yn weledol.

Thainara Ferreia 

Bydd proses greadigol Thainara’n dechrau gyda’r dasg o bennu thema ond, yn bwysicach byth, bortreadu stori. Ystyrir elfennau gweledol yn ofalus i greu casgliadau o Ddyluniadau Patrymau Arwynebau sy’n gywrain dros ben. Daw lliwiau a ffurfiau at ei gilydd i ddatgelu patrymau bras a manwl ar gyfer eich cartrefi a’ch ffordd o fyw. Ffynhonnell ysbrydoliaeth bwysig iddi yw natur erioed ac nid yw’r tro yma’n wahanol. Ganed a maged Thainara ym Mrasil ac ar gyfer y casgliad hwn mae wedi ymchwilio i’w gwreiddiau ac atgofion sydd ynghwsg ond eto’n fyw iawn.

Cyfunir fflora a ffawna egsotig Brasil i gyflwyno cynrychiolaeth i chi o’i diwylliant, neu’r hyn y mae’n ei gofio amdano. Mae blasau melys cyfoethog o’i hoff ffrwythau’n blentyn, anifeiliaid prydferth a phlanhigion blodeuol yn cytgordio gan ddod â rhyw gyfoeth i’w phrintiau. Dyma siwrnai greadigol sy’n ceisio atgyfnerthu ei diwylliant a chyfuno ei tharddiad a’i brwdfrydedd ysol ynglŷn â dylunio.

Yn fwyafydd o ddylunydd eclectig yn y bôn, mae Thainara yn gwahodd unigolion i’w stori. Mae’n eu hannog i fod ychydig yn ddewrach a rhoi iddynt eu hunain rwydd hynt i fwynhau lliw! 

<< Yn ôl tudalen