Ymuno â'n rhestr postio

Staff

Amanda Roderick

Cyfarwyddwr a Churadur

amanda@missiongallery.co.uk

Rhian Wyn Stone

Uwch-gynorthwyydd Rhaglenni

retail@missiongallery.co.uk

Megan Leigh

Cydlynydd Dysgu ac Ymgysylltu

learning@missiongallery.co.uk

Kat Ridgway

Cynorthwyydd Addysg a Chyfranogi

education@missiongallery.co.uk 

Paula Richards

Cynorthwyydd Cyllid

assistant@missiongallery.co.uk

Caitlin Davies

Cynorthwyydd Datblygu Busnes

admin@missiongallery.co.uk

Joseph Moody

Cynorthwyydd Datblygu Busnes

development@missiongallery.co.uk

 

Cysylltiadau Defnyddiol

Ymholiadau Cyffredinol

info@missiongallery.co.uk

Gwobr Jane Phillips

janephillipsaward@missiongallery.co.uk

Cyfeillion y Oriel Mission

friends@missiongallery.co.uk

 

Gwirfoddolwyr

Daphne Ioanna Giannoulatou

Caitlin Noble

Saskia Harper

 

Aelodau Eraill o'r Tîm

Jason Cartwright

Ymgeisydd Doethuriaeth, Coleg Celf Abertawe PCYDDS

Ceri Jones

Rheolwr Prosiect /Curadur (Iaith Clai)

Matthew Otten

Dylunydd Llawrydd

 

 

Bwrdd Cyfarwyddwyr

board@missiongallery.co.uk

 

Bella Kerr

Cadeirydd

Uwch-ddarlithydd yw Bella Kerr (Celfyddyd Gain) ar y cwrs Sylfaen Celf a Dylunio yng Ngholeg Celf PCDDS ac mae wedi dysgu ar lefel israddedig ar nifer o gyrsiau. Ers graddio, mae Bella yn ymarferydd gweithredol ac mae ei gwaith yn cynnwys gosodweithiau, cyfresi o ddarnau ar raddfa fach, ffilm a chynllunio setiau. Mae wedi arddangos mewn amrywiaeth o leoliadau, o ddangosiadau ffilm mewn orielau pwysig yn Llundain, i amgueddfeydd ac orielau rhanbarthol. Mae ei gwaith diweddar wedi'i gyflwyno ar ffurf gosodwaith ar raddfa fawr, prosiectau cyfranogol, ymchwil ysgrifenedig a fideo a phrintiau digidol. Bu ei harddangosfa yn 2013 yn Oriel y Genhadaeth, Keeper(s), yn atgyfnerthu perthynas a feithrinwyd drwy ymweld yn rheolaidd â'r oriel, yn aml gyda grwpiau o fyfyrwyr, ac arddangos yno mewn sioeau ar y cyd. Datblygodd Bella hyd a lled ei gwaith fel curadur arddangosfa CIVIC yn Oriel y Genhadaeth yn 2014.

 

Keith Bayliss

Is-gadeirydd

Artist gweledol gweithredol yw Keith Bayliss. Mae ganddo brofiad helaeth o weithio fel artist mewn addysg a'r gymuned. Ynghynt, ef oedd y Swyddog Celfyddydau Cymunedol yn Oriel Gelf Glynn Vivian, Abertawe, a chyn hynny bu'n Hyfforddwr Technegol yn gweithio ym maes Iechyd Meddwl. Mae wedi dyfeisio llawer o arddangosfeydd ar y cyd gan fynd â nhw ar daith i ganolfannau yn Ewrop a chreu cysylltiadau rhwng artistiaid ac orielau. Mae'n gysylltiedig ag Oriel y Genhadaeth er 1977, yn Gadeirydd arni tan 2011 a hefyd yn Gadeirydd Gwobr Jane Phillips.

 

Hamish Gane

Cyfarwyddwr rhaglen yw Dr Hamish Gane i'r BA (Anrhydedd) mewn Ffotograffiaeth yn y Celfyddydau yng Ngholeg Celf Abertawe, PCDDS ac artist ffotograffig gweithredol. Yn flaenorol, bu'n gweithio fel cynllunydd goleuo yn Llundain gyda chwmnïau fel y Bale Brenhinol a Theledu Sianel 4 cyn symud i fyw i dde Cymru i astudio a chreu gwaith celf. Gwirfoddolai yn Oriel y Genhadaeth fel myfyriwr yn y 1990au ac mae'n ymwneud â'r oriel mewn rhyw ffordd neu'i gilydd ers hynny; fel artist arddangos gyda sioe undyn Apron yn 2005; fel aelod o'r Bwrdd er 2008 a rhwng 2011 a 2014 ef oedd y Cadeirydd.

 

Jonathan Powell

Artist a Churadur sy'n byw yn Abertawe yw Jonathan Powell. Astudiodd ym Mhrifysgol Fetropolitan Abertawe, gan ennill BA mewn Celfyddyd Gain ac yna MA mewn Deialogau Cyfoes yn 2012. Mae Jonathan wedi arddangos yn Oriel y Genhadaeth sawl gwaith mewn arddangosfeydd undyn ac ar y cyd, wedi cyflwyno prosiectau ymgysylltu drwy Criw Celf y Gorllewin ac wedi cydweithio ar brosiectau partneriaeth gyda Gwobr Jane Phillips. Fel Curadur a Chyfarwyddwr Oriel Elysium yn Abertawe er 2007, mae Jonathan yn rym allweddol yn y ddinas gan sicrhau bod gofod stiwdio fforddiadwy yn cael ei ddarparu i 100+ o artistiaid ar draws tair canolfan ar ganol dinas Abertawe, sy'n cynnig adnodd wrth gefnogi a hyrwyddo artistiaid hen a newydd. Hefyd, Jonathan yw sefydlydd a threfnydd Gwobr Baentio Ryngwladol Beep Cymru.

 

Caroline Thraves

Mae Caroline Thraves yn gweithio yn PCDDS (Coleg Celf Abertawe) er 2010 ac mewn addysg ôl-orfodol er 1999, ynghynt yng Ngholeg Sir Gâr. Ar hyn o bryd, Caroline yw Pennaeth Ysgol Celfyddydau Cain a Chyfryngol yn PCDDS. Mae gan Caroline MA mewn Addysg a Hyfforddiant Ôl-orfodol, MSc mewn Rheoli ac mae'n aelod o'r Sefydliad Trosglwyddo Gwybodaeth, Sefydliad Siartredig Aseswyr Addysg ac yn Uwch-gymrawd yn yr Academi Addysg Uwch. Mae gyrfa broffesiynol ac academaidd Caroline wedi bod ym maes ffasiwn a thecstilau. Mae ganddi gryn dipyn o brofiad o weithio gyda diwydiant ar brosiectau trosglwyddo gwybodaeth ac mae wedi sicrhau dros £2.5 miliwn mewn cyllid o'r UE i gefnogi'r diwydiannau creadigol o ran arloesi, ymchwil a datblygu. Mae diddordebau ymchwil Caroline ym meysydd dillad clyfar a thechnolegau gwisgadwy, CAD/CAM i'r diwydiant gwisgoedd a datblygu creadigrwydd mewn Busnesau Bach a Chanolig. Yn 2009, bu Caroline yn rownd derfynol Gwobrau Menyw'r Flwyddyn Bae Abertawe am ei gwaith gyda Busnesau Bach a Chanolig yn y diwydiant ffasiwn a thecstilau yng Nghymru. Yn 2010, gwahoddwyd Caroline i gwrdd ag EHB y Frenhines ym Mhalas Buckingham oherwydd ei chyfraniad i ddiwydiant dillad Prydain.

 

Tracy Walmsley

Mae gan Tracy Walmsley dros 15 mlynedd o brofiad o gynllunio a datblygu strategaethau dysgu lle bu'n flaenllaw gyda rhai o'r prif fentrau rheoli adnoddau dynol, dysgu sefydliadol a gwaith i wella cymunedau. Cydnabyddir Tracy am ddatblygu rhaglenni a phartneriaethau, cynllunio strategol a dadansoddi busnes, gan gynnwys rhoi ymyriadau dysgu ar waith. Mae wedi gweithio yn Llywodraeth Cymru, mewn Awdurdodau Lleol, y GIG ac mae wedi arbenigo mewn datblygu arweinyddiaeth, datrysiadau dysgu digidol a chynllunio sefydliadol. Mae gan Tracy MA mewn Rheoli Adnoddau Dynol, BA mewn Astudiaethau Cymdeithasol a Diwylliannol a Thystysgrif Sylfaen mewn Celf a Dylunio.