Ymuno â'n rhestr postio

 

Sut allai ymgeisio am arddangosfa?

I ymgeisio am arddangosfa anfonwch y gwybodaeth canlynol i’r Tîm Rhaglennu c/o Rhian Wyn Stone | retail@missiongallery.co.uk

 Rhaid i geisiadau gynnwys:

  1. CV llawn
  2. Set o 6-10 llun
  3. Syniad Arddangosfa

Mae’r Tîm arddangosfa yn cwrdd bob tri mis i edrych ar geisiadau

 

Sut allai werthu/arddangos fy ngwaith o fewn y Lle Crefft/Gwerthu?

I ymgeisio am gyfle i arddangos/gwerthu gwaith o fewn y Lle Crefft, anfonwch y gwybodaeth canlynol i Rhian Wyn Stone, Goruchwyliwr Adwerthu | retail@missiongallery.co.uk

Rhaid i geisiadau gynnwys:

  1. CV llawn
  2. Set o 6 – 10 llun
  3. Datganiad am y gwaith i’w arddangos

 

Sut allai ddod yn wirfoddolwr?

Ymwelwch â’n tudalen Cyfleoedd a lawrlwythwch ffurflen ymgeisio www.missiongallery.co.uk/links/.

Dychwelwch eich ffurflen i Rhian Wyn Stone, Goruchwyliwr Adwerthu 
retail@missiongallery.co.uk

 

 

Sut I fwcio gweithdai?

I fwcio gweithdy, ymwelwch â’r oriel neu cysylltwch â ni ar 01792 652016 (gallwch wneud taliadau dros y ffôn).

Am fwy o wybodaeth ynglŷn a gweithdai, cysylltwch â

Megan Leigh, Learning & Engagement Co-ordinator
learning@missiongallery.co.uk 

 

Gallai ddod â grwp mawr i Oriel Mission?

Croeso i grwpiau ysgolion, colegau ac eraill a gallwn drefnu sgyrsiau oriel i gymorth eich ymweliad. Cysylltwch â ni o flaen llaw ac fe wnawn ni’n gorau i wneud eich ymweliad yn llwyddiant.

I drefnu ymweliad grwp, neu i fwcio sgwrs gyda un o’n aelodau staff yn Oriel Mission, cysylltwch â:

Megan Leigh, Learning & Engagement Co-ordinator
learning@missiongallery.co.uk 

 

 

Oes yna unrhyw swyddi ar gael yn Oriel Mission?

Os oes yna swyddi ar gael yn Oriel Mission, bydd y rhain yn ogystal ag unrhyw gyfleoedd eraill, i’w cael ar ein tudalen Cyfleoedd: www.missiongallery.co.uk/links/

 

Sut ariannir Oriel Mission?

Mae Oriel Mission wedi bod yn gwsmer Cyllid Cyngor Celfyddydau Cymru ers 2003.

Mae Oriel Mission hefyd yn derbyn cymorth hael o bartneri eraill, cefnogwyr a sefydliadau.

 

Am rhestr lawn, ymwelwch â’n tudalen Diolch: www.missiongallery/diolch/

 

Sut I wneud cwyn

Cysylltwch gyda’n Cyfarwyddwr, Amanda Roderick, a fydd yn hapus i ateb unrhyw bryder | amanda@missiongallery.co.uk

 

Beth oedd yr adeilad yn wreiddiol?

Eistedda Oriel Mission mewn adeilad rhestredig Gradd II a adeiladwyd yn 1868 gan Benjamin Bucknall. Capel St. Nicholas ydoedd yn wreiddiol, Cenhadaeth Di-enwadol i Forwyr. Eisteddodd yn segur am gyfnod nes i grwp o artistiaid lleol gael caniatad gan yr awdurdod lleol i gynnal arddangosfeydd dros dro ynddo yn 1977.

Gellid weld gwybodaeth ychwanegol, a llinell amser hanes Oriel Mission, ar ein tudalen Amdanom: www.missiongallery.co.uk/gwybodaeth/

 

Pryd mae Oriel Mission ar agor?

Dydd Mawrth - Sul 11yb – 5yp
Ar gau ddydd Llun, ar agor Gwyliau Banc 

Ar agor Gwener y Groglith, Sul a Llun y Pasg.

Ar gau Dydd Nadolig, Gwyl Sain Steffan , Dydd Calan

Mynediad am ddim

Os ydych am ymweld tu allan I oriau agor, cysylltwch â amanda@missiongallery.co.uk

 

Lle mae Oriel Mission?

Mae Oriel Mission wedi’i leoli yn Marina Abertawe cyferbyn Theatr Dylan Thomas a Bwyty’r Pumphouse.

Mae’n 15 munud ar droed o orsaf drennau Abertawe ar y Stryd Fawr a 10 munud o orsaf fysiau Abertawe. Rydym ni’n agos I nifer o sefydliadau diwylliannol eraill, fel Amgueddfa Genedlaethol y Glannau; Amgueddfa Abertawe; LC; Canolfan Dylan Thomas; Oriel Nick Holly; Oriel Attic; Oriel Coppertone a nifer o dafarnau, gwestai, siopau, caffis a bwytai ardal SA1.

I weld map o’r ardal, dilynwch y cysylltiad yma i ein tudalen Ymweld: www.missiongallery.co.uk/ymweld/

 

Sut allai brynu eitem o Le Crefft Oriel Mission?

Er nid oes gan yr oriel siop arlein, gellid ddarganfod rhestr eang o wneuthurwyr ar ein tudalen Crefft: http://www.cymraeg.missiongallery.co.uk/crefft/

Cysylltwch a Rhian Wyn Stone, Goruchwyliwr Manwerthu retail@missiongallery.co.uk os oes diddordeb gennych brynu darn dros y ffôn a gellid drefnu danfon y gwaith.

 

Gallai logi Oriel Mission I gynnal digwyddiad??

Mae llawr cyntaf Oriel Mission yn le cysegredig I weithdai celf, gweithgareddau a digwyddiadau. Gellid hefyd ei logi fel lle I grwpiau. Cysylltwch â Lucy Donald, Swyddog Addysg a Chyfrannu  Oriel Mission am wybodaeth pellach, ac I ofyn am ffurflen gais

learning@missiongallery.co.uk

 

Oes gan Oriel Mission Fwrdd o Gyfarwyddwyr?

Cwmni Nid am Broffit Cyfyngedig dan Warant yw Oriel Mission. Rheolir gan fwrdd gwirfoddol o gyfarwyddwyr. Cynnelir y goruchwylio, rhaglennu a rhedeg gan staff celfyddus a tîm cysegrol o wirfoddolwyr.

Am fwy o wybodaeth am aelodau ein Bwrdd, ewch i: www.missiongallery.co.uk/contact/

Am gwestiynau penodol, ebostiwch Keith Bayliss, Ysgrifennydd board@missiongallery.co.uk

 

Sut allai ddod yn Ffrind I Oriel mission?

Ffordd gwobrwyol o gyfrannu tuag at waith yr Oriel yw Ffrindiau Oriel Mission.

Mae yna groeso i unrhyw un sydd â diddordeb yng Nghelf a Dylunio Cyfoes ddod yn Ffrind. Gyda dros 80 o aelodau yn trefnu cyfarfodydd a digwyddiadau cyson, mae’n ffordd da o gwrdd pobl newydd gyda’r un diddordebau. Gall Ffrindiau Oriel Mission fwynhau amrywiaeth o weithgareddau a chyfleoedd am ffi flynyddol o £12. Consensiynau ar gael.

Am wybodaeth pellach am Ffrindiau Oriel Mission, ewch I’r dudalennau Ffrindiau:
http://www.cymraeg.missiongallery.co.uk/ffrindiau/

I gysylltu ag Ysgrifennydd Ffrindiau Oriel Mission, ebostiwch  
friends@missiongallery.co.uk

 

Sut allai ymgeisio am breswyliad?

Mae preswyliadau Oriel Mission ar wahoddiad yn unig ar hyn o bryd, neu mewn partneriaeth â sefydliadau eraill. I weld ein preswyliadau presennol, ewch i www.missiongallery.co.uk/preswyliau/jane-phillips-award/

Hysbysebir unrhyw breswyliadau eraill er ein tudalen Cyfleoedd: www.missiongallery.co.uk/links/

 

Ydych chi’n darparu gwybodaeth yn Gymraeg?

Gall Oriel Mission ddarparu gwybodaeth mewn fformat mawr ac yn Gymraeg. Os oes angen rhyw fformat neu iaith arall, gofynnwch ac fe wnawn ein gorau i gyflawni eich dymuniad. Am wybodaeth mewn fformatau eraill, cysylltwch  â

Rhian Wyn Stone, Senior Programme Assistant
retail@missiongallery.co.uk

 

Ydych chi’n gwerthu Tocynnau Rhodd??

Mae gan Oriel Mission docynnau rhodd gwerth £5, £10 ac £20.

Ebostiwch Rhian Wyn Stone, Goruchwyliwr Adwerthu retail@missiongallery.co.uk os hoffech eu harchebu i’w postio.

 

Beth mae’r 5 ceiniog ar gyfer bagiau yn mynd tuag at?

Mae’r arian hyn yn mynd tuag at Gwobr Jane Phillips. Lawnsiwyd y Wobr yn Oriel Mission yn 2011 i goffa Jane Phillips (1957 – 2011) Cyfarwyddwr cyntaf Oriel Mission.Gweinyddir y Wobr gan Oriel Mission.

Bwriad y wobr yw i goffai Jane ac i fod yn gymyn i’w diddordeb am feithrin a menter talent, yn cynorthwyo’n gyson artistiaid ifanc newydd ar draws Celfyddyd Gweledol a Chymwysol yng Nghymru ac ymhellach. Mae’n edrych i wobrwyo un artist bob dwy flynedd.

Am fwy o wybodaeth am llog bag Oriel mission, cysylltwch â

Gail Wynter, Cynorthwyydd Cyllid a Gweinyddu admin@missiongallery.co.uk

Am fwy o wybodaeth ar Gwobr Jane Phillips ewch i www.janephillipsaward.co.uk

 

Beth yw’r Cynllun Casglu??

Cynllun benthygiad credyd di-log* yw’r Cynllun Casglu sydd ar gael yn Oriel Mission, sydd yn eich helpu i brynu celf a chrefft cyfoes yng Nghymru. Lansiwyd yn 1983 gan Gyngor Celfyddydau Cymru.

Am fwy o wybodaeth ymwelwch â: www.missiongallery.co.uk/ways-to-pay/collectorplan/ neu cysylltwch â Rhian Wyn Stone, Goruchwyliwr Adwerthu retail@missiongallery.co.uk

 

Oes yna fynediad i’r anabl/cadair olwyn?

Mae yna un gris o’r palmant i brif fynediad yr Oriel. Mynediad lefel trwy gydol y yr oriel. Ramp cadair olwyn i gael ar ofyn.

Am fwy o wybodaeth ar fynediad, cysylltwch â

Amanda Roderick, Cyfarwyddwr |  amanda@missiongallery.co.uk

 

Oes yna le i barcio yn agos?

Mae’r safle parcio tâl ac arddangos agosaf wrth gefn Oriel Mission, yn y Pumphouse ac yn Somerset Place, taith 5 munud ar droed. Mae yna lefydd parcio yn Gloucester Place hefyd, ond oherwydd llefydd prin, mae’r system Park & Ride ar Fabian Way yn ddewis da.

Am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â info@missiongallery.co.uk