Bwrdd Cyfarwyddwyr Oriel Mission: Ysgrifennydd

 

Os ydych eisiau’r wybodaeth recriwtio yma mewn fformat gwahanol, cysylltwch ag Oriel Mission ar naill ai 01792 652016 neu drwy e-bost: director@missiongallery.co.uk

 

Mae Oriel Mission yn chwilio am unigolyn profiadol i ymuno â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr fel Ysgrifennydd.

Mae Oriel Mission yn trefnu rhaglenni arddangosfeydd ac addysg eang ac amrywiol, gan gyflwyno celfyddydau gweledol a chymhwysol a chrefftau cyfoes yn ei chanolfan hanesyddol yn ardal forwrol Abertawe. Rydyn ni’n cydweithio’n agos ag artistiaid hen a newydd i arddangos a dysgu ystod ddeinamig o ddulliau. Amser cyffrous yw hwn yn natblygiad Oriel Mission fel sefydliad, wrth i ni weithio i dyfu’r partneriaethau a’r cymunedau rydyn ni’n cydweithredu â nhw. Rydyn ni’n chwilio am Ysgrifennydd newydd i ymuno â’n Bwrdd Cyfarwyddwyr ymroddedig a phrofiadol, rhywun sy’n gallu dod â gwybodaeth a brwdfrydedd i helpu i gefnogi ein tîm.

Bydd yr Ysgrifennydd yn cydweithio’n agos â Chadeirydd, Is-gadeirydd a Thrysorydd y Bwrdd Cyfarwyddwyr yn ogystal â Chyfarwyddwr Creadigol Oriel Mission. Yn fras, rôl yr Ysgrifennydd yw bod yn gyfrifol am:

  • sicrhau bod y Bwrdd yn rhedeg yn effeithlon gan gynnwys cyhoeddi hysbysiadau o gyfarfodydd, llunio agenda, cylchredeg papurau a pharatoi cofnodion busnes y Bwrdd

  • monitro penderfyniadau a sicrhau cydymffurfiaeth â’r Memorandwm ac Erthyglau a pholisïau perthnasol eraill

  • cynghori Cyfarwyddwyr ar eu dyletswyddau

 

Dyma gyfle i weithio gyda thîm ymroddgar sy’n awyddus i gynyddu’r ddarpariaeth ar gyfer cymunedau lleol a chreu posibiliadau ar gyfer y sector celfyddydau proffesiynol yng Nghymru a thu hwnt. Mae’n gyfle i fod yn rhan o Fwrdd Cyfarwyddwyr ymrwymedig sydd, gyda thîm y staff, yn eiriolwyr brwd dros Oriel Mission a’i photensial.

 

Telerau

Mae’r rôl yn wirfoddol. Telir treuliau rhesymol sy’n ymwneud â gweithgarwch y Bwrdd. Mae’r ymrwymiad o ran amser yn amrywio, ond disgwylir iddo fod cyfwerth ag uchafswm o ddeuddydd y mis, er ei fod yn debygol o fod yn llai.

 

Sut i wneud cais

Anfonwch CV neu fywgraffiad aton ni, ynghyd â datganiad ysgrifenedig NEU fideo NEU sain yn amlinellu pam hoffech y swydd a beth gallech ei ddwyn i Oriel Mission. Gofynnwn yn barchus hefyd i chi lenwi ac anfon aton ni ffurflen monitro cydraddoldebau.

Ffurflen monitro cydraddoldebau

 

Gallwch naill ai postio’r rhain at sylw Ceri Jones i:

Oriel Mission

Gloucester Place

Yr Ardal Forol

Abertawe

SA1 1TY

 

Neu e-bostio:

director@missiongallery.co.uk

Nodwch Ysgrifennydd y Bwrdd yn y llinell bwnc.

 

Os hoffech chi wybod mwy am y rôl neu waith Oriel Mission, mae pob croeso i chi ffonio neu e-bostio’r oriel a gofyn am Ceri a fydd yn falch o’ch helpu.

 

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw hanner dydd 30 Tachwedd 2021.


Cyflogwr cyfle cyfartal yw Oriel Mission sy’n croesawu ceisiadau o bob rhan o’r  gymuned.  Rydyn ni’n annog ceisiadau gan grwpiau sydd wedi’u tangynrychioli ar ein Bwrdd ar hyn o bryd. Cwmni cyfyngedig nid-er-elw yw Oriel Mission a gefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Oriel Mission Abertawe |  01792 652016  | www.missiongallery.co.uk

Gyda

Gyda'n Gilydd / Together

27 Tachwedd - 08 Ionawr 2022

Mwy